საკაბელო ქსელის ინსტალაცია

• ძირითადი სააბონენტო წერტილის ინსტალაცია
კერძო პირის ინსტალაცია - 0.00 ლარი
იურიდიულ პირის ინსტალაცია - 40.00 ლარი
• დამატებითი სააბონენტო წერტილის ინსტალაცია
კერძო პირის შემთხვევაში - 0.00 ლარი
იურიდიულ პირის შემთხვევაში - 20.00 ლარი
• საავანსო გადასახადის ოდენობა
კერძო პირის შემთხვევაში - 90 დღე
იურიდიულ პირის შემთხვევაში 30 დღე

შენიშვნა: აბონენტის აღდგენის შემთხვევაში, აბონენტი იხდის მასზე არსებული დავალიანებას (არსებობის შემთხვევაში) პლუს ინსტალაციის ღირებულება და საავანსო გადასახადი

სააბონენტო გადასახადი

• ძირითადი სააბონენტო წერტილის სააბონენტო გადასახადი
კერძო პირის შემთხვევაში 30 კალენდარული დღე - 15.00 ლარი
იურიდიული პირის შემთხვევაში 30 კალენდარული დღე - 15.00 ლარი
• დამატებითი სააბონენტო წერტილის სააბონენტო გადასახადი
კერძო პირის შემთხვევაში 30 კალენდარული დღე - 10.00 ლარი
იურიდიულ პირის შემთხვევაში 30 კალენდარული დღე - 15.00 ლარი

ტექნიკური სამსახურის გამოძახება

სააბონენტო დაზიანების შემთხვევაში - 0.00 ლარი
ცრუ გამოძახების შემთხვევაში - 10.00 ლარი

სააბონენტო კაბელის შეცვლა

სერვის ჯგუფის მენეჯერის დასაბუთების შემთხვევაში - 0.00 ლარი
აბონენტის დაუსაბუთებელი მოთხოვნის შემთხვევაში - 15.00 ლარი
აბონენტის საკუთრებაში არსებული კაბელით - 5.00 ლარი

სააბონენტო მისამართის შეცვლა
კერძო პირის შემთხვევაში - 0.00 ლარი
იურიდიულ პირის შემთხვევაში - 20.00 ლარი

არხების აბონენტის სურვილისამებრ განლაგება ერთ ტელევიზორზე - 10.00 ლარი

კორპორატიული პაკეტი

კორპორატიული აბონენტებისთვის პაკეტის ღირებულება, არხების ჩამონათვალი და სხვა პირობები განისაზღვრება ინდივიდუალური შეთანხმებით.

ყოველი დამატებითი წერტილის ყოველდღიური გადასახადი შეადგენს 0.33 ლარს
-